Documentele din această pagină se adresează studenților, cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar sau nedidactic și au avizul Senatului UNAGE.

Regulamente pentru studenți
 • Regulament privind activitatea profesionala a studentilor [Regulament]
 • Regulament privind sistemul creditelor de studii [Regulament]
 • Regulamentul de examinare si notare a studentului [Regulament] – actualizat 28.10.2019
 • Regulament privind acordarea burselor [Regulament] – actualizat 31.07.2017
 • Regulament cazare cămin [Regulament cazare camin] – actualizat 09.2021
 • Regulament de ordine interioară cămin C1 [Regulament ordine interioara Camin C1.pdf]
 • Regulament pentru preselecția soliştilor pentru concertele cu orchestra Facultăţii de Interpretare Muzicală [Regulament_preselectie_solisti]
 • Regulament privind acordarea subvențiilor pentru transport studenților din U.A.G.E. Iaşi [Regulament] – afisat 2018
 • Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din U.N.A.G.E. Iaşi [Regulament] – afisat 02.2020
 • Taxele de școlarizare UNAGE 2022-2023 – [Taxe]


Regulamente pentru personalul didactic

 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activității didactice pentru studii de master [Regulament] – actualizat 12.12.2018
 • Regulament pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii [Regulament] – actualizat 03.2019
 • Regulament privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii [Regulament] – actualizat 12.12.2018
 • Regulament Fişe de post personal didactic [Regulament] – actualizat 12.12.2018
 • Regulament privind activitatea de elaborare și aprobare a Statelor de funcții pentru personalul didactic din învățământul superior [RegulamentStateFunctii] – afisat 25.09.2018
 • Regulament privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic [Regulament] – 2022
  1. Anexă grilă evaluare pentru FAVD |
  2. Anexă grilă evaluare FICSMT |
  3. Anexă grilă evaluare FT


Regulamente generale

  1. Anexa 9 – Certificat de voluntariat
  2. Anexa 7 – Fisa de evaluare
  3. Anexa 6
  4. Anexa 5
  5. Anexa 4 – Fisa de protectie
  6. Anexa 3 – Contract de voluntariat
  7. Anexa 2 – Cerere servicii voluntariat
  8. Anexa 1 – Solicitare servicii voluntariat
  1. Anexa 1
  2. Anexa 2
  3. Anexa 3
  4. Anexa 4


Regulamente departamente

 • Regulament privind organizarea şi funcţionare a Bibliotecii [Regulament]
 • Regulament privind organizarea şi funcţionare a Compartimentului Audit Public Intern [Regulament Audit] – afisat 09.12.2015
 • Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Resurse Umane [Regulament] – afisat 2018
 • Regulament organizare și funcționare a Direcției Financiar Contabile [Regulament]
 • Regulament privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic auxiliar [Regulament] – afisat 09.10.2020
 • Regulament funcționare Oficiu Juridic – afișat 03.05.2017
 • Carta Auditului Intern [Carta Audit]
 • Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de Informatizare și Activități tipografice – [Regulament Serviciu Informatizare]
 • Politici in domeniul IT in cadrul UNAGE [POLITICI]
 • Strategia de securitate IT [STRATEGIA]

Metodologii pentru studențiMetodologii pentru personalul didactic

 • Metodologie privind recunoașterea automată de către UNAGE a funcțiilor didactice din învățământul universitar acreditate din străinătate – [Metodologie]
 • Metodologie proprie de concurs privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante – [Metodologie– afisat 29.11.2018
 • Metodologie privind organizarea si desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică – [Metodologie] – afisat 23.04.2019
  1. Grila de evaluare Profesor | Conferentiar | Lector | Asistent
  2. Fisa de verificare standarde nationale Profesor | Conferentiar | Lector | Asistent
  3. Anexa 6 la Metodologie – Proceduri temporare de organizare și susținere (parțial) online a Concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea Națională de Arte „George Enescu”
   Anexa 7 la Metodologie – Declaratie GDPR


Metodologii cu caracter general

Metodologii DPPD

Proceduri cu caracter general

Your Content Goes Here