Eliberarea actelor de studii este condiționată de programare prin email, telefon sau la sediul secretariatului folosind formularul de mai jos.
Anual, în perioada august – octombrie, nu se eliberează acte de studii pentru absolvenții FICSMT și FT și în intervalul iulie-octombrie pentru absolvenții FAVD.

Secretariat acte de studii și calitatea învățământului

Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice și Facultatea de Teatru

Cons. Jur. Ivanov-Mera Andreea
Iași, Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel.: 0745/328592
Email: secretariat.calitate@gmail.com

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Ostafie Irina
Iași, Str. Sărărie nr. 189
Tel: (0751511296)
Fax: +40 232 225333

Program eliberare acte:
Luni: 08:30- 12:00
Marti: 11:00- 14:00
Joi: 08:30- 12:00.

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
(certificate grade didactice, certificate DPPD, atestate echivalare ECTS)

Secretar: Irina Ionescu,
Iași, Strada Costache Negruzzi nr. 7-9, et. I, sala nr. 25
Tel: 0232 276462, 0747 264238, fax: 0232 212551 (rectorat)
Email: dppd@arteiasi.ro / dppd.departament@gmail.com

Program pentru eliberarea actelor de studii:
Luni – Vineri: 10:00 – 13:00

Taxe pentru eliberare acte studii

Actele de studii din învăţământul superior sunt documentente oficiale de stat, care conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii ce decurg din Legea învăţământului:

 • Diplome de licenţă, Diplome de master, Diplome de studii academice postuniversitare
 • Foi matricole – anexe ale diplomelor
 • Foi matricole pentru absolvenţii fără examen de licenţă/absolvire
 • Suplimente la diplomă

Absolvenții Facultății de Arte Vizuale și Design care solicită adeverință de conformitate pentru actele de studii parcurg următoarele etape:

 • cerere prin care se solicită adeverința
 • copie după actele de studii
 • copie certificat naștere, buletin identitate și certificat căsătorie dacă este cazul

Toate documentele de mai sus se expediază pe adresa de email a facultatii, favd[at]arteiasi.ro.

Diplomele, certificatele, atestatele, foile matricole, precum şi suplimentele la diplomă sunt acte de studii cu regim special şi se eliberează titularilor.

Actele necesare pentru eliberarea diplomelor sunt:

 • buletin/carte de identitate (în original) pentru cetăţenii români, paşaport (în original) pentru cetăţenii străini
 • certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.
 • procură notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana împuternicită se va prezenta cu buletin/carte de identitate sau paşaportul pentru identificare.

Actele de studii se eliberează după un an de la data absolvirii, conform M.O. nr . 716 din 23/10/2007, pe baza unei cereri depuse în acest sens. Eliberarea acestora se face în termen de 21 zile de la data depunerii cererii, cu respectarea programului de eliberare a actelor de studii şi a normei zilnice de acte de studii ce pot fi eliberate. Se pot elibera acte de studii în regim de urgenţă dacă sunt primite formulare tipizate, pe bază de cerere, contra unei taxe suplimentare. Termenul de completare şi eliberare a acestora este de 3 zile.

Beneficiarii îşi vor asuma responsabilitatea păstrării actelor de studii primite astfel încât acestea să nu sufere deteriorări sau alterări ale formei în care le-au fost eliberate (sunt interzise corecturi, plastifieri etc.).

 • cerere adresată rectorului universităţii, în care se solicită eliberarea duplicatului;
 • declaraţia titularului la notariat, în care sunt specificate toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Monitorul Oficial al României, în original, unde apare publicat anunţul;
 • certificatul de naştere fotocopie legalizată / certificatul de căsătorie (după caz);
 • dovada plăţii taxei prevăzută pentru eliberarea duplicatului (chitanţa în original);
 • 2 fotografii color, tip diplomă (3/4 cm), realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică mată. În fotografie să fiţi îmbracat cu haine de culoare deschisă. Nu se acceptă fotografii necorespunzatoare.

Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului.

Absolvenţii sunt invitaţi să completeze chestionarul cu privire la traseul profesional al absolvenţilor de studii de licenţă şi masterat, conform deciziei Biroului Senat nr. 2419/27.06.2011, înainte de completarea cererii pentru eliberarea diplomei de studii.

Formulare:

Cerere eliberare diplomă studii de licență (pdf)
Cerere eliberare diplomă studii masterale (pdf)
Chestionar insertie pe piata muncii (formular online)