Aici găsiți informații importante pentru anul academic în curs (ex. perioada de studiu, vacanțe, perioada de examinare).

Calendar academic 2024-2025 (pdf)

Calendar academic 2023-2024 (pdf)

Studenții și doctoranzii pot achita prin ordin de plată taxele:

BENEFICIAR: Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași
Cont IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal: 4540925
Explicații: Denumirea taxei, Facultate, Nume Prenume student

Taxe
Valorile taxelor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi sunt reactualizate anual şi sunt stabilite în şedinţă de Senat. Tot Senatul universităţii este organismul de conducere care îşi rezervă dreptul de a modifica valorile taxelor pe parcursul unui an universitar. Acestea pot diferi de la o facultate la alta, sau de la o specializare la alta (în cadrul unei facultăţi).

Documente
Valorile taxelor la U.N.A.G.E. 2023-2024
Valoarea taxelor la Studii de Doctorat 2023-2024

Proceduri de înmatriculare a studenţilor
Înmatricularea şi reînmatricularea studenţilor sunt de competenţa conducerii Universităţii şi Facultăţii.
Procedura de înmatriculare este corelată cu aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), care presupune înscrierea studentului, la începutul fiecărui an universitar, specificând disciplinele pe care urmează a le parcurge în acest interval de studiu.
Înmatricularea în anul I de studii se face de către Rector pe baza rezultatelor concursului de admitere.
Înmatricularea se face de către Rector şi în cazul transferului unui student de la o altă universitate.

Decizia de înmatriculare este emisă numai după ce fiecare student(ă) încheie un contract cu Rectorul Universităţii, prin care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile reciproce, conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

După înmatriculare, fiecare student(ă) este înscris în registrul matricol, sub un cod unic valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea respectivă. Aceste coduri sunt date în continuare pentru fiecare serie de studenţi. Aceeaşi procedură se aplică şi studenţilor transferabili de la alte universităţi.

La înscrierea în registrul matricol, studenţilor li se întocmeşte dosarul personal care cuprinde:

 • Decizia de înmatriculare
 • Fişa de înscriere în anul I de studiu
 • Contractul de şcolarizare încheiat între Rector şi student
 • Anexa la contract, care va fi completată la începutul fiecărui an universitar prin contracte de studiu
 • Diploma de studii liceale în original
 • Certificatul de naştere în copie legalizată
 • Adeverinţa de sănătate

Pentru studenţii transferabili din alte universităţi de stat româneşti, actele de studii mai includ: situaţia şcolară în momentul transferului, planul şi programele de învăţământ ale facultăţii de unde provin.

În perioada şcolarizării, dosarul personal al studentului va fi completat cu:

 • Fişele de înscriere de la începutul fiecărui an universitar
 • Copia certificatului de căsătorie sau alte acte care modifică numele
 • Actele necesare pentru acordarea bursei, conform regulamentului de burse (pentru cei care solicită burse)
 • Chitanţele de achitare a taxelor şcolare pentru studenţii plătitori de taxe

Carnetul de note
La înscrierea în Facultate, Decanatul eliberează fiecărui student carnetul de note, care se vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, în cămine, cantine, biblioteci, baze sportive, manifestări artistice, sau în alte împrejurări în care se cere să se facă dovada calităţii de student, precum şi la obţinerea oricăror facilităţi.

În cazul pierderii carnetului de student, se eliberează un duplicat numai după anunţarea în presă a pierderii şi achitarea unei taxe stabilite de Senat.

Despre transfer
Studenţii pot fi transferaţi de la o specializare la alta sau de la o facultate la alta, ţinându-se cont de aplicarea ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile) şi de compatibilitatea planurilor de învăţământ, respectându-se criteriile de performanţă profesională stabilite de către fiecare Facultate.
Cererile de transfer se depun la Secretariatul Facultăţii, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar.

Transferul nu se poate efectua în primul şi în ultimul an de studiu.
La transferul studenţilor de la o universitate de stat la o altă universitate de stat, statutul de student aflat pe un loc bugetar sau pe un loc cu taxă se păstrează.

Aprobarea transferului este de competenţa:

 • Decanului Facultăţii, când se solicită transferarea de la o specializare la alta în cadrul aceleiaşi Facultăţi;
  Rectorului, când este solicitat transferul de la o Facultate la alta în cadrul Universităţii, cererile fiind avizate favorabil de conducerea ambelor Facultăţi
 • Biroului Executiv al Senatului, când se solicită transferarea de la o universitate la alta, cererile fiind avizate favorabil de decanii şi rectorii ambelor facultăţi, respectiv, universităţi. În acest caz, pentru studenţii transferaţi, facultăţile primesc alocaţii bugetare începând cu anul bugetar următor, dacă nu au depăşit durata de şcolarizare prevăzută de lege.
 • Biroului Consiliului Facultăţii care primeşte studenţii transferaţi, cel care stabileşte: recunoaşterea (sau echivalarea) creditelor și examenele de diferenţă şi alte activităţi obligatorii, conform planului de învăţământ şi programelor analitice.

Perioada de susţinere a examenelor de diferenţă se stabileşte de Biroul Consiliului Facultăţii. Nepromovarea tuturor examenelor de diferenţă în perioada stabilită face imposibilă prezentarea studenţilor la activităţile din perioada următoare.

Întreruperea studiilor
La cererea motivată a studentului (ei) (boală, motive familiale atestate prin acte doveditoare), Decanul Facultăţii poate aproba, în primul semestru al anului universitar, întreruperea studiilor pentru maximum două semestre. Durata studiilor pentru care studentul(a) beneficiază de gratuitatea învăţământului, conform Legii învăţământului nr.84/1995 nu este afectată de perioada pentru care s-a aprobat întreruperea studiilor. La reluarea studiilor, aceşti studenţi vor îndeplini eventualele obligaţii şcolare de diferenţă rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ.

Pentru studenţii care solicită retragerea de la studii, se emite o decizie semnată de Rectorul Universităţii.

Pentru mai multe informatii consultati sectiunea Regulamente.

Logarea pe platforma se face prin:

– pentru studenții români cu ajutorul CNP-ului
– pentru studenții străini se vor folosi NUMĂRUL MATRICOL și DATA NAȘTERII

 

 

Toate regulamentele, metodologiile, procedurile academice, inclusiv cele care se aplică pentru studenți, sunt grupate în funcție de area de interes și pot fi parcurse  de aici.