Aria didactică

Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii muzicale teoretice

Studii de Licență, IF (învățământ cu frecvență) cu durata de 3 şi / sau 4 ani.

Specializări: Interpretare muzicală – instrumente | Interpretare muzicală – Canto | Muzică | Muzică religioasă | Compoziție clasică. Compoziție – jazz și muzică ușoară | Muzicologie | Dirijat cor academic – Dirijat orchestră;

Studii de Master (2 ani)

Studii universitare de Doctorat domeniul Muzică (3 ani),  cu frecvență sau frecvență redusă, tipul de doctorat științific sau profesional.

Facultatea de Teatru

Studii de Licență, IF (învățământ cu frecvență)  cu durata de 3 ani.

Specializări:
Artele spectacolului: Actorie | Păpuşi-Marionete | Regie | Coregrafie
Teatrologie – Management cultural

Studii de Master (2 ani)

Studii universitare de Doctorat domeniul Teatru și Artele spectacolului (3 ani),  cu frecvență sau frecvență redusă, tipul de doctorat științific sau profesional.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Studii de Licență, IF (învățământ cu frecvență)  cu durata de 3 ani.

Specializări şi direcţii de studiu: Arte plastice (pictură) | Arte plastice (pictură) (lb. Engleza) |Arte plastice (Sculptură) |  Arte plastice (Grafică), Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) | Artă murală (ceramică) | Moda – Design vestimentar | Arte textile – Design textil |  Design | Pedagogia artelor plastice si decorative | Conservare şi Restaurare | Istoria şi Teoria artei.

Studii de Master (2 ani)

Studii universitare de Doctorat domeniul Arte vizuale (3 ani),  cu frecvență sau frecvență redusă, tipul de doctorat științific sau profesional.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Cursuri de zi şi postuniversitare – nivel I şi nivel II

Organizarea programelor de studii în departamente

Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii muzicale teoretice

Departamentul 1 – Instrumente de coarde – Pian
Departamentul 2 – Instrumente de suflat, percuţie şi Canto
Departamentul 3 – Studii muzicale teoretice

Facultatea de Teatru

Departamentul 4 – Teatru

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Departamentul 5 – Arte plastice (Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie-video, procesarea computerizată a imaginii)
Departamentul 6 –Artă Murală, Conservare-Restaurare, Istoria şi Teoria artei
Departamentul 7 –Design, Modă-Design vestimentar, Arte textile-Design textil, Pedagogia artelor plastice și decorative

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este reorganizat și redenumit (transformarea Institutului de Pregătire Psihopedagogică și Consiliere – IPPC, în cadrul căruia funcționa Departamentul de Pregătire Psihopedagogică -DPP), în urma deciziei Senatului din 22.09.2015, conform cartei universităţii, a legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134 şi a O.M. 5745 /13.09.2012 și a O.U.G. 49/2014, a standardelor ARACIS specifice Comisiei 5 Știinte administrative, ale educației și psihologie aprobate, care intră în vigoare începând cu 01.10.2015, având în componență și:

  1. Centrul de Educaţie Permanentă CEP
  2. Centrul de Recunoaştere, Informare, Documentare CRID
  3. Centrul de Studii şi Cercetari Interculturale CSCI

Atribuţiile şi funcţionarea DPPD şi a componentelor sale sunt reglementate prin Regulamente şi metodologii aprobate de Senatul universitar.

Conducerea

Senatul

Organismele de conducere ale Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” Iaşi sunt eligibile şi se confirmă de către Senat. De asemenea, conducerea instructiv-educativă, artistică, ştiinţifică şi financiară a Universităţii este înfăptuită tot de Senat.

Senatul este format din reprezentanţi cadre didactice şi studenţi aleşi pe o perioadă de 4 ani de către fiecare facultate. Reprezentarea comunităţii academice este proporţională astfel încât să se asigure eficienţa decizională atât la nivelul facultăţilor cât şi al gradelor didactice.
Studenţii reprezintă 25% din numărul membrilor.

Consiliul de Administrație

Între şedinţele Senatului conducerea operativă a Universităţii este asigurată de Consiliul de administraţie alcătuit din: rector, prorectori, decanii facultăţilor, directorul general-administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitaţi: directorul DPPD, directorul financiar-contabil, directorul CSUD, cadre didactice, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi studenţeşti, conducători de instituţii, a căror prezenţă este utilă.

Consiliul Facultății

Consiliul facultăţii este format din decan (ca preşedinte), prodecani, directorii de departamente şi reprezentanţi aleşi ai fiecărei specializări cadre didactice şi studenţi.
Între şedinţele Consiliului facultăţii, conducerea este asigurată de Biroul Consiliului facultăţii, format din: decan, prodecani, şefii de departamente. Reprezentanţii studenţilor sunt invitaţi ori de câte ori se discută probleme studenţeşti.

Funcţiile de conducere se confirmă de Senat, cu excepţia Rectorului – care se confirmă prin Ordin al Ministrului.
Toate detaliile privind organizarea învăţământului, structura şi conducerea Universităţii, atribuţiile şi activitatea organismelor de conducere, statutul membrilor comunităţii academice sunt stipulate în CARTA Universităţii.