UNAGE este un observator constant şi actor în procesul de dezvoltare Europeană, mai ales în domeniile învăţământului, artei şi culturii.

Misiunea profesională şi culturală a UNAGE se bazează pe o sinteză de valori locale şi universale.

Strategia de cercetare are în vedere direcţiile naţionale şi europene de dezvoltare şi inovare, care au ca axe prioritare: crearea de noi cunoştinţe, accentuarea unor noi aptitudini în favoarea evidenţierii rolului social al artei, creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei, implementarea rezultatelor cercetării, formarea unor „alianţe ale cunoaşterii” prin intermediul cooperărilor şi parteneriatelor.

Rolul UNAGE privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică decurge din misiunea sa şi se defineşte în contextul creat de Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada  2017-2020, precum şi de contextul general european, care cunoaşte o dinamică deosebită în această perioadă.

Activitatea de cercetare şi creaţie artistică este coordonată de către Consiliul pentru Cercetare  Ştiinţifică  şi  Creaţie  Artistică  (CCSCA).  Consiliul  are  în  componenţa  sa reprezentanţi din toate facultăţile existente în universitate. El asigură legătura între unităţile de cercetare componente şi conducerea Universităţii.

Are rolul de a stabili strategia de cercetare  şi  creaţie,  identifică  sursele  interne  şi  externe  de  finanţare  a  activităţilor  de cercetare ştiinţifică, informează comunitatea academică din Universitate asupra modalităţilor de accesare, întocmeşte documentele de analiză şi diseminare a rezultatelor cercetării, supervizează  acţiunile  de  înfiinţare  şi  reorganizare  a  unităţilor  de  cercetare  şi  creaţie, încurajează şi susţine relaţiile inter-universitare şi inter-instituţionale pe domeniile specifice, sprijină şi stimulează activitatea de cercetare şi creaţie a membrilor comunităţii academice.

Cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică sunt activităţi prioritare în strategia universitară a UNAGE Iaşi, ele regăsindu-se în gama activităţilor ce decurg din principiile de calitate impuse de perimetrul european. Prin strategia sa globală dar şi prin strategia privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică, se urmăreşte consolidarea poziţiei UNAGE în spaţiul naţional, european şi internaţional, precum şi creşterea renumelui şi vizibilităţii sale.

Descarcă:

Strategia activitatii de cercetare si creatie artistica a UNAGE [PDF]

Planul anual de cercetare cercetare științifică, creație artistică și cercetare artistică pentru anul 2021-2022 [PDF]

Activitatea de cercetare științifică și creație artistică din UNAGE este coordonată de către Consiliul pentru Cercetare Științifică și Creație Artistică cu sprijinul Comisiei specializate din cadrul Senatului. Asigură orientarea activității de cercetare științifică și de creație artistică din universitate în acord cu Planul strategic, cu programele naționale și internaționale de cercetare, astfel încât să se asigure coerență și funcționalitate în planificarea strategică și luarea deciziilor.

Președinte:
Prorector cercetare și creație artistică, Prof.univ.dr. Octavian Jighirgiu

Membrii din partea Facultății de Teatru
Conf. univ.dr. Petcu-Pădureanu Ioana
Conf. univ.dr. Cornici Antonela
Lector univ.dr. Buliga Adrian

Membrii din partea FAVD
Prof.univ.dr. Matei Bejenaru
Conf.univ.dr. Cătălin Gheorghe
Prof.univ.dr. Cristian Nae
Conf.univ.dr. Elena Șoltuz

Membrii din partea FICSMT
Prof.univ.dr. Laura Vasiliu
Conf.univ.dr. Loredana Iațeșen
Conf.univ.dr. Dan Spînu

Membru din partea DPPD
Prof.univ.dr. Eugenia Maria Pașca.

Aprobat pe 04 mai 2020, în ședința Consiliului de Administrație