Misiunea Comisiei constă în elaborarea conceptuală şi implementarea unui sistem funcţional de management al calităţii în Universitatea Națională de Arte “George Enescu”Iaşi, precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele învăţământului superior românesc şi european.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de organismul de conducere.
 2. elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne, un raport privind calitatea serviciilor educaţionale din universitate şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţilor prin afişare sau publicare pe site-ul universităţii; raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui evaluator extern – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
 3. realizează anual sondaje de investigare a opiniilor studenţilor, absolvenţilor şi angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;
 4. elaborează propria bază de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare program de studiu;
 5. elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi Ghidul de bune practici elaborate de ARACIS.
Membri:

Conf. univ. dr. Ecaterina Marghidan – Președinte

Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru, Conf. univ. dr. Bogdan Ungurean, Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca, Prof. univ. dr. Doru Albu, Gheorghiță Rusu-Persic (membru extern)

Aruștei Dorotheea, Bodron Alexandru, Cojocaru Karina – Studenți

Secretar CIAS Andreea Ivanov- Mera – reprezentant Sindicat

Paul Pintilie – reprezentant absolvenți.

Documente

Hotărâre Senat cu privire la schimbarea președintelui CEAC – 19.05.2022

Decizie numire comisie CEAC – 12.10.2021

Decizie numire comisie CEAC – 01.04.2021

Raport evaluare internă a calităţii – 2014-2015

Raport evaluare internă a calităţii – 2015-2016

Raport evaluare internă a calităţii – 2016-2017

Raport evaluare internă a calităţii – 2017-2018

Raport evaluare internă a calităţii – 2018-2019

Raport evaluare internă a calităţii – 2019-2020

Raport evaluare internă a calității – 2020-2021

Raport evaluare internă a calității – 2021-2022

În vederea implementării SMC şi a politicii de asigurare a calităţii în UNAGE Iaşi, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are ca obiective:

 1. elaborarea conceptuală a sistemului de management al calităţii, în sensul definirii structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul strategic al universităţii;
 2. elaborarea strategiei de implementare a sistemului de management al calităţii în universitate şi supunerea ei dezbaterii în Senatul universităţii;
 3. stabilirea pachetului de măsuri necesare pentru implementarea şi consolidarea culturii calităţii în universitate;
 4. definirea cerinţelor calitative care vor fi stipulate în planul de calitate al universităţii;
 5. diseminarea informaţiilor cu privire la cultura calităţii în universitate;
 6. iniţierea analizelor şi evaluărilor pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate recomandaţi;
 7. asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea studenţilor;
 8. asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea angajaţilor;
 9. analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea SMC şi propunerea de soluţii privind depăşirea acestora;
 10. evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în universitate şi propunerea de soluţii corective, dacă acestea sunt necesare;
 11. elaborarea strategiilor de audit intern şi extern.

Arhiva: Comisii-CEAC