Declaraţia rectorului privind politica de asigurare a calităţii în Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi funcţionează ca instituţie de învăţământ şi de cercetare, având misiunea de creare şi de valorificare a cunoaşterii. Universitatea îşi asumă rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, adresându-se, în acelaşi timp, întregii societăţi, în vederea educării şi instruirii permanente. Universitatea acordă calificări profesionale pe piaţa muncii. În calitate de instituţie organizatoare de doctorat, Universitatea conferă titlul ştiinţific de doctor.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași promovează excelența în  creație, cercetare și inovare; susține principiile și normele eticii profesionale din comunitatea academică; promovează libertatea de expresie, dreptatea, echitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse; respectă și susține dreptul de proprietate intelectuală.

Prin prevederile Cartei Universității aflate în vigoare, rectorul este responsabil de managementul asigurării calității în UNAGE, ceea ce presupune îndeplinirea unui set de sarcini privind toate sectoarele de activitate, care converg spre acest obiectiv fundamental. Parcursul de continue reforme în favoarea învățământului universitar de calitate presupune o serie de măsuri care vizează:

  • Crearea condițiilor de transparență în lucru pentru noile Comisii de evaluare a calității care se vor constitui la nivel de Departamente, Facultăți, Senatul Universității;
  • Eficientizarea activității Comisiilor de evaluare a calității la toate nivelurile pentru optimizarea conținuturilor programelor, a monitărizării activităților, a raportărilor specifice;
  • Creșterea continuă a calității resursei umane a universității;
  • Revizuirea tuturor regulamentelor de funcționare a Universității, aducerea lor în concordanță cu ultimele reglementări legislative, cu specificul și strategiile Universității;
  • Punerea în practică a acestor regulamente;
  • Monitorizarea corectă a tuturor activităților, prezentarea analizelor calitative în documente specifice și pe site-ul  permanent actualizat al Universității;
  • Posibilitatea unor evaluări externe, altele decât ARACIS: Evaluarea EUA, Evaluarea Salyburg Seminar, posibilitatea evaluărilor „peer review” pentru activitatea Departamentelor, a Centrelor de cercetare, a revistelor Universității;
  • Conștientizarea faptului că asigurarea calității determină funcționarea optimală, unitară, armonioasă a tuturor compartimentelor și aspectelor vieții academice.

Pentru întreaga comunitate a UNAGE – studenți, cadre didactice, toate structurile și conducere este o prioritate esenţială funcționarea la cei mai buni parametri a unui sistem de actualizare calitativă continuă a ofertei educaţionale, de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică. Prin urmare, implementarea, menţinerea şi dezvoltarea continuă a sistemului de management al calităţii face parte din misiunea și din strategia realizării în universitatea noastră a unui învăţământ de performanţă.

Rector, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță