Legislație și documente
Organizare/Certificate de grade didactice
Cadrele didactice care au obţinut grade didactice în perioada 2003-2022 sunt invitate la DPPD pentru a-şi ridica certificatele.
Informaţii la secretariat DPPD, Irina Lidia Ionescu, sediul din Iași, str. Costache Negruzzi, nr. 79, et. 1, sala nr. 25 tel: 0232/276462, 0747264238, fax: 0232 212551 (rectorat), dppd.departament@gmail.com, dppd@arteiasi.ro
Recomandări:
  • Păstraţi în bune condiţii actele de studii!
  • Nu depuneţi originalele la dosarele de concurs!
  • Nu plastifiaţi actele de studii!

În perioada 20-26 iunie 2024 se fac înscrieri on-line pentru cursuri de pregătire conform cererii. Solicitarea se transmite pe email dppd@arteiasi.ro. Coordonarea întregii activități este asigurată de Director DPPD, Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca, tel. 0745367773, 0232 276462, email: eugenia_maria_pasca@yahoo.com, eugenia.maria.pasca@gmail.com. Cursurile se vor desfășura în perioada 27-28 iunie 2024 on-line pe specializări și discipline, conform planificărilor care vor fi transmise pe email solicitanților.

Descarcă:

Posibilitate de cazare la Caminul Universitatii din bd. Bularga 17, pret 50 RON/zi. Informatii la Enache Ana 0743-91.72.27

Taxa de examen în valoare de 250 RON se plăteşte în ziua probei scrise la Serviciul Casierie/Contabilitate str Cuza Voda nr 29 etaj 1 sau transfer bancar în contul IBAN nr. RO44TREZ40620F330500XXXX (cod fiscal Universitatea de Arte „George Enescu” CUI 4540925) deschis la Trezoreria Iaşi, cu menţiunea „Taxa examen grad II DPPD”.

Descarcă:

Examene 2024

Conform precizărilor MC, examenul pentru obținerea gradului didactic II va conține două probe – o probă scrisă ce va cuprinde Didactica specialităţii și o probă orală din Psihopedagogie Școlară.

Specializarea EDUCAŢIE MUZICALĂ GENERALĂ

Didactica specialităţii, 28 august 2024 ora 9,00
Psihopedagogie şcolară, 30 august 2024 ora 9,00

Specializarea EDUCAŢIE PLASTICĂ

Didactica specialităţii, 28 august 2024 ora 9,00
Psihopedagogie şcolară, – 30 august 2024 ora 12,00

Specializarea COREGRAFIE

Didactica specialităţii, 28 august 2024 ora 9,00
Psihopedagogie şcolară, 30 august 2024 ora 11,30

Specializarea EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (instrumente și canto)

Didactica specialităţii, 28 august 2024 ora 9,00
Psihopedagogie şcolară, 30 august 2024 ora 10,30

Specializarea ARTĂ TEATRALĂ

Didactica specialităţii, 28 august 2024 ora 9,00
Psihopedagogie şcolară, 30 august 2024 ora 11,30

Programe (pdf):

PEDAGOGIE,

MUZICA, COREGRAFIE, ARTA TEATRALA,

ARTE PLASTICE
Taxa : 250 Ron

Grad didactic I – seria 2023-2025

Lucrarea depusă va fi atât în formă scrisă, legată tip carte cât şi pe suport electronic, respectiv pe CD (ataşat în lucrare), format PDF, până la data de 30 august 2024.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate (modelul de mai jos), pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:
a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;
b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.
Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută.
Referatele se depun la secretariatul DPPD până la data de 10 septembrie 2024.
Lucrarea metodico-ştiinţifică este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg, nota este înscrisă la finalul referatului.
Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă).
Anexam, alăturat, modelul privitor la declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului.

Descarcă (.pdf):
Declaratie
Model cerere prelucrare date cu caracter personal grad I
Cerinţe pentru redactarea lucrării
Tematica orientativa cu aplicatii educationale pentru lucrari grad I conform programelor in vigoare

Lucrarea depusă va fi atât în formă scrisă, legată tip carte cât şi pe suport electronic, respectiv pe CD (ataşat în lucrare), format PDF si declaratia pe ultima pagina, in intervalul 19 – 30 august 2024.

Colocviul de admitere pentru gradul didactic I (unu), seria 2024- 2026

Data susţinerii: 09 februarie 2024 on-line

ora 8:00, Educaţie muzicală generală / Studii muzicale teoretice și Educație teatrală / Artele spectacolului/Teatru
ora 9:30, Educaţie muzicală specializată – Instrumente/ Canto
ora 10:00, Educaţie plastică

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE PENTRU COLOCVIU ADMITERE GRAD I 2024-2026

Cerere inscriere colocviu seria 2024- 2026

Taxa de examen: 250 RON care se plăteşte prin transfer bancar în contul IBAN nr. RO44TREZ40620F330500XXXX (cod fiscal Universitatea de Arte „George Enescu” CUI 4540925) deschis la Trezoreria Iaşi, cu menţiunea „Taxa colocviu grad I DPPD”.
Acte necesare: cerere de înscriere la colocviu, în care se precizează şi tema/titlul propus lucrării, respectiv o microbibliografie orientativă, care se completează si se trimite pe email. De asemenea si documentul de achitare a taxei. Pentru colocviu candidatii vor pregati un portofoliu cu tema propusa, planul lucrarii, argument , bibliografie.

Curs de pregatire pentru colocviu 13 Ianuarie 2024, ora 09:00, on-line.

Contact: Director DPPD, Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca, tel. 0745367773 sau dppd@arteiasi.ro, eugenia_maria_pasca@yahoo.com, eugenia.maria.pasca@gmail.com.