Misiune
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) are o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii personalului didactic pentru promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe subiectul învăţării, adaptat la cerinţele europene privind programele de formare psihopedagogică, orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale educaţiei.
Obiective

1. Organizarea şi desfășurarea activităților de pregătire inițială, psihopedagogică şi didactică a studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte: Muzică, Arte vizuale, Teatru și din anul – 2015, Coregrafie, pentru studenți și cursanți, cursuri cu frecvență, nivel I și nivel II (în paralel cu studii de licență sau master, sau în regim postuniversitar, anual – nivel I, nivel II sau semestrial nivel I și nivel II), fiecare nivel având 30 ECTS, a cărui absolvire se face prin examen-5 ECTS, activitate finalizată prin certificat de absolvire şi foaie matricolă;

2. Îndrumarea lucrărilor de licenţă/disertație pe teme din pedagogia şi psihologia artei;

3. Organizarea programelor de prefecționare/formare continuă pentru cadrele didactice cu specializări la disciplinele ariei curriculare Arte (Educaţie muzicală generală și studii teoretice, Educaţie muzicală specializată – interpretare muzicală /instrumentală şi canto, Educație teatrală, Educaţie plastică generală şi specializată, Educație coregrafică);

4. Organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice;

5. Organizarea de cursuri, training-uri, work-shop-uri pentru studenți, masteranzi, cadre didactice din învățămânul preuniversitar și universitar;

6. Îndrumarea lucrărilor pentru susţinerea gradului didactic I în învăţământ şi efectuarea inspecţiilor de specialitate pentru acordarea lui;

7. Perfecţionarea mentorilor care îndrumă practica pedagogică a studenţilor pentru disciplinele menţionate.