Studenţii din învăţământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte: Muzică, Arte vizuale, Teatru și Coregrafie trebuie să urmeze programul de pregătire psihopedagogică şi didactică organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).

Cursurile pot fi urmate în cadrul unui Modul suplimentar/facultativ, structurat pe două nivele, în perioada studiilor.

Nivelul I se desfăşoară în perioada studiilor de licenţă iar Nivelul II poate fi urmat în perioada studiilor de masterat. Ambele nivele pot fi parcurse şi în regim postuniversitar pentru absolvenţii unui program de licenţă în regim cu taxă.

Cursurile celor două programe sunt facultative, obţinându-se câte 30 de credite și 5 credite examen de absolvire, separat de creditele cursurilor de specialitate din facultate. Modulul poate fi urmat în regim bugetar sau în regim cu taxă, funcţie de admiterea candidaţilor în cadrul facultăţilor.

Admitere Nivel I și Nivel II

Admiterea la cursurile departamentului se face pe bază de înscriere şi interviu (care va avea loc la primul curs din program – Psihologia educației nivel I sau Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității nivel II), după admiterea la facultate şi completarea contractului de studii însoţit de actul adiţional prin care se precizează opţiunea pentru acest program.

Perioada de înscriere este 15 iulie – 30 septembrie 2023 la sediul din str. Costache Negruzzi nr 7-9, cod 700126, Iași, sălile 23/25.

Dosarul de înscriere se poate transmite prin email, poștă sau direct la sediul din str. Costache Negruzzi nr.7-9 și va cuprinde următoarele documente în copie xerox conform cu originalul:
1. certificat de naştere şi căsătorie (unde este cazul); 2. B.I. / C.I.;
3. adeverință medicală că este apt pentru programul de calificare didactică şi
exercitarea profesiei de cadru didactic şi nu suferă de boli care să îi interzică accesul pe piaţa muncii în sistemul de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare, eliberata de medicul de familie s-au comisia medicală de specialitate;
4. adeverinţă sau diplomă de licenţă şi supliment diplomă/foaie matricolă (doar pentru nivel II sau regim postuniversitar);
5. adeverinţă sau certificat DPPD şi foaie matricolă (doar pentru nivel II);
6. absolvenţii altor programe de calificare didactică – Liceu Pedagogic, Colegiu Pedagogic sau Universitar, un alt program de licenţă însoţit de programul de calificare didactică, vor depune acte de studii doveditoare, pentru a beneficia de recunoaşterea/echivalarea acestor studii, conform legislaţiei în vigoare;
7. adeverinţă/certificat C1 competenţă lingvistică limba română pentru studenţii/cursanţii care au făcut studii anterioare în străinătate;
8. atestat/adeverinţă CNRED recunoaştere studii pentru absolvenţii care au studiat în străinătate.

Documentele se depun intr-un dosar plic.
La înscriere vor fi completate următoarele documente care vor fi puse la dispoziţie de către secretariatul DPPD:

Medodologia de admitere conține toate informațiile cu privire la înscrierea și desfășurarea admiterii la programul de studii al DPPD.

Informaţii suplimentare la secretariatul DPPD, contact tel. 0232276462, 0747264238, 0745367773, email dppd@arteiasi.ro, dppd.departament@gmail.com