Cadrul juridic actual:

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
  • Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.
  1. Baza legală pentru organizarea admiterii românilor de pretutindeni este Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin ordinul comun MEN 3.900/16.05.2017 – MAE nr. A10/2.046/26.05.2017 – MRP C/129/07.06.2017 și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 6.28/02.08.2017.

Metodologie 

  1. Informațiile privind condițiile de admitere, locurile scoase la concurs, specializările propuse, calendarul, conținutul dosarului de candidatură și modul de transmitere a acestuia se regăsesc în metodologiile elaborate de UNAGE Iași și sunt disponibile pe site-urile acestorahttps://www.arteiasi.ro, secțiunea Admitere.

Instituţii de învăţământ superior de stat

  1. Menționăm că dosarele de candidatură trebuie transmise direct UNAGE din Iași inclusiv de către candidații români de pretutideni din Albania, Serbia, Ucraina și Macedonia de Nord.
  2. Diplomele eliberate de autoritățile competente din țările care au anulat examenele scrise sau orale de finalizare a ciclului liceal în anul 2020 sunt recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să contactați Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene la adresa de e-mail international @ edu.gov.roindicând în subiect, pentru o cât mai eficientă gestionare a mesajelor, sintagma „admitere români de pretutindeni 2020”, sau la Biroul de relatii internationale al UNAGE Iasi ( erasmus.arteiasi.ro @ gmail.com).

  1. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului MEN nr. 4294/29.06.2017.
  2. Repartizarea locurilor finanţate de la buget pentru ciclul de studii universitare de Licenţă, pentru romani de pretutindeni, cu domiciliul în ţări învecinate şi diasporă, indiferent de locul de finalizare al studiilor anterioare:

Abrevieri: CB = buget cu bursa; FTB = buget fara taxa, fara bursa; CPV = cont propriu valutar; CPL= cont propriu in lei (Ron)

Date generale

Candidaţii cetăţeni de origine română din Republica Moldova, Ucraina şi Diaspora, vor susţine examenul de admitere în învatamantul superior artistic în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, respectându-se datele de înscriere la concurs şi datele probelor de examen, la toate specializările din Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu” din Iași, conform Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Anexa nr. 2 la Ordinul comun emis de MEN nr. 3900/16. 05. 2017, MAE A10/2046 din 26.05.2017 și MPRP nr. C/129 din 07.06.2017 respectiv, OMEN nr. 4294/ 29.06.2017.

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești și aferente unor programe de studii cu predare in limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutive urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinatate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Numărul de locuri pe specializări este cel repartizat de Ministerul Educaţiei.
Admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescândă a mediilor.
Nu este admisă depăşirea numărului de locuri alocat.
Nu se admit contestaţii la probele de examen, fiind probe de aptitudini artistice sau orale.