Activitatea de cercetare ştiinţifică se îmbină armonios cu activitatea de creaţie artistică, aceasta fiind nota de specificitate a învăţământului superior artistic.

Cercetarea şi creaţia artistică în Facultatea de Arte Vizuale şi Design din Iaşi se concretizează în diverse tipuri de activităţi (participări la expoziţii, tabere de creaţie, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de articole în reviste de specialitate) şi în granturi de cercetare/creaţie artistică naţionale obţinute prin competiţie (CNCSIS, CEEX, alte programe culturale naţionale) sau granturi de cercetare/programe culturale internaţionale. Temele de cercetare din cadrul tezelor de doctorat şi masterat fac parte din tematicile de cercetare/creaţie din cadrul centrelor de cercetare şi creaţie, reflectate în conținutul publicaților proprii centrelor.

Printre publicațiile editate de cadre didactice ale Facultății se pot menționa: Revista „Anastasis – Cercetare în Cultura și Arta medievală” [a Centrului de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguț”] și „Studies in Visual Arts and Communication – an international journal”, tipărite online și incluse în baze de date internaționale (ERIH PLUS, CEEOL, SCOPUS-Elsevier, EBSCO, SCIPIO, SIS, DOAJ), precum și seria de cărți „Vector – critical research in context”.

ESTETICĂ ŞI CREAŢIE ARTISTICĂ
http://www.arteiasi.ro/cear/
cercetare[at]arteiasi.ro
Directorul centrului: Conf. univ. dr. Cristian Nae

Înființat în anul 1996 de profesorul D. N. Zaharia, centrul a urmărit extinderea investigațiilor actuale de estetică teoretică aplicată artelor vizuale și explorarea dimensiunii artistice a cercetării vieții contemporane. În prezent, structura centrului, coordonat de profesori din cadrul specializării Istoria și Teoria Artei, păstrează cele două direcții majore de cercetare, extinzându-le însă către alte zone de interes, ceea ce a generat necesitatea redenumirii centrului ca Centrul de Cercetare „Estetică și Cercetare artistică” (CEAR).

Domenii de competenţă:
Direcția teoretică se focalizează asupra studiilor expoziționale precum și asupra analizei comparate a imaginii și culturii vizuale și a utilizării teoriei critice în teoretizarea și scrierea istoriei artei contemporane

Tipuri de activităţi:
Cercetările practice de tip explorativ și experimental investighează procesul creator, critic și curatorial din perspectiva analizei practicilor și designului expozițional, a condiției post-mediale a artei și a relației dintre epistemologia artelor vizuale și celelalte științe sociale și naturale, orientându-se asupra unor problematici precum jurnalismul experimental, esteticile critice, formele alter-modernității și tranziționalismul. Rezultatele acestor cercetări sunt prezentate în cadrul unor proiecte curatoriale, publicistice și expoziționale.

 „CREART” – CONSERVARE, RESTAURARE ȘI ARTE APLICATE
creart[at]arteiasi.ro
Directorul centrului: Prof. univ.dr. Carmen Solomonea

Domenii de competenţă:

 • știința conservării și restaurării;
 • educația și formarea specialiștilor din domeniul conservării și restaurării, tehnici și tehnologii artistice vechi;
 • strategii de punere în valoare a patrimoniului cultural național, arhitectură și arte aplicate – dialog între practici tradiționale și contemporane în artă, design și industrie;
 • aspecte experimentale pentru transpunerea tehnicilor artistice în arhitectura contemporană.

Tipuri de activităţi:

 • studii de cercetare teoretică în domeniul artelor decorative;
 • cercetare privind creația artistică din domeniul artelor decorative;
 • studii de perfecționare postuniversitară;
 • activități de cercetare complementare programelor doctorale;
 • activități de informare și documentare pentru tinerii antrenați în cercetare științifica și creația artistica; publicare de cărți, volume de sinteza și reviste cu caracter științific din domeniul artelor vizuale și al conservării și restaurării;
 • organizarea de simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale;
 • acordarea de consultanță și expertizare.

 CENTRUL DE CERCETARE A ARTEI MEDIEVALE „VASILE DRĂGUŢ”
http://www.arteiasi.ro/cam/
centrulvasiledragut[at]arteiasi.ro
Directorul centrului: Prof. dr. Tereza Sinigalia,
Director executiv: Prof. univ. dr. Laura Codrina Ioniță

Domenii de competenţă:
Istoria artei medievale, Arhitectura şi arta medievală

Tipuri de activităţi:

 • Modalităţile de cercetare teoretice – studierea diferitelor surse ştiinţifice de informare – şi practice, cercetarea documentelor, arhitectură religioasă, civilă şi militară, pictură murală şi de panou, manuscrise miniate etc.;
 • activităţi de cercetare complementare programelor doctorale în care sunt implicati membrii centrului de cercetare;
 • editarea de publicaţii, reviste periodice, broşuri, cărţi, pliante, site-uri pe internet, DVD-uri, albume pentru promovarea cercetărilor desfăşurate – organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, dezbateri, seminarii, cât şi tabere sau ateliere de lucru care să aibă drept scop cercetarea unor obiective precise;
 • organizarea de expoziţii, expuneri, prezentări de carte sau de lucrări plastice, ori diferite alte activităţi ce vor putea pune în evidenţă aspecte ale culturii medievale;
 • participarea la diferite proiecte de cercetare dezvoltate între universităţi sau centre de cercetare, să iniţieze şi să colaboreze la granturi, programe de finanţare naţională şi internaţională.

Revista Anastasis de cercetare a artei si culturii medievale este indexată în diverse baze de date internaționale.

 CENTRUL DE FOTOGRAFIE CONTEMPORANĂ DIN IAȘI
c-f-c.ro
contact@c-f-c.ro
Contact: Str. Rece nr. 5, Iaşi, RO; Telefon: +40.723.508.738.

Este o platformă de reflecție asupra mediului fotografiei contemporane și a imaginii dinamice, precum și asupra relației acestora cu contextul politic, social, economic și cultural actual. Unul dintre obiectivele principale ale C_F_C este producția de imagine contemporană, coagularea scenei românești de fotografie contemporană și integrarea acesteia în contextul internațional.

 CENTRUL DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC, INNOVISART
innovisart.arteiasi.ro
https://www.facebook.com/Innovisart-Research-Centre-103485918299364
florian.grigoras@gmail.com
DirectorProf. univ. dr. Florin Grigoraș

Este o unitate de cercetare orientată cu precădere către cercetarea aplicată și valorificarea acesteia prin dezolvare, inovare și transfer tehnologic. CCDITTI realizează și cercetare fundamentală necesară definirii, cercetării, proiectării produselor care vor fi dezvoltate și implementate ca aplicație.

CCDITTI INOVISART studiază relația TIC cu sferele de manifestare specifice ale UNAGE Iași (teorie și producție artistică, certare prin artă etc.) și se preocupă în vederea valorificării ofertei de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

Scopul înființării CCDITT INNOVISART este acela de a valoriza potențialul uman, de cunoștințe și competențe de ordin profesional al membrilor comunității UNAGE Iași, în contextul apartenenței la o instituție de învățământ superior artistic, precum și cel mai larg, de apartenență la comunitățile locală, regională, națională și internațională, având ca țintă abordarea provocărilor societale exprimate de către aceste comunități. CCDITT INNOVISART studiază relația TIC cu sferele de manifestare specifice de la nivelul UNAGE (teorie și producție artistică, cercetare prin artă, etc.) și se preocupă în vederea valorificării ofertei de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

 CENTRUL DE CERCETARE „PICTURĂ-PRACTICI VIZUALE CONTEMPORANE”/„PAINTING CONTEMPORARY VISUAL PRACTICES
ccp.arteiasi.ro
Director artistic : Conf. univ. dr. Zamfira Bîrzu
Secretar științific: Asist. univ. dr. Ioana Palamar
Secretar artistic: Asist. univ. dr. Adrian Crișmaru

Centrul are ca scop relansarea interesului pentru practica picturii ca mediu actual de expresie artistică, în condițiile caracterului interdisciplinar al artei contemporane. Zona de interes declarată a C.C.P. este pictura, dar strategia de lucru asumată include și colaborările cu artiști din alte zone mediale (sculptură, grafică, performance, happening, etc.) și cu persoane care activează în domenii colaterale (psihologie, nutriție, sport etc.) care vor permite o mai bună înțelegere a complexității fenomenului artistic contemporan. În acest sens, Centrul își propune și o colaborare inter-instituțională cu alte centre din țară și din străinătate. Centrul își propune să realizeze proiecte expoziționale cu studenții și profesorii facultății noastre, de la Specializarea Pictură pe plan național și internațional. De asemenea, Centrul își propune organizarea unor prelegeri, conferințe și workshop-uri cu profesori și artiști invitați din țară și străinătate. În cadrul acestui Centru se desfășoară și programul de rezidență artistică internațională ,,U.N.A.G.E. Iași Art Residency”.

GRANTURI SI PROIECTE DE CERCETARE NATIONALE SI INTERNATIONALE

1. Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic si industrial pe piata muncii

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi a demarat proiectul intitulat “Reţea colaborativă online în învăţământul superior artistic românesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic şi industrial pe piaţa muncii” – POSDRU/86/1.2/S/63661 cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN,Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior”
Parteneri: Universitatea de Arte George Enescu Iasi, Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, Siveco Romania S.A.

Director proiect Conf. univ. dr. Florin Grigoras

2. GRANT CNCSIS tip PN-II-PD nr. 104/13.08.2010 – Reprezentare şi acţiune. Consecinţe estetice ale aplicării teoriei actelor de limbaj in analiza artei conceptuale

www.arteiasi.ro/ita – Cercetare

Proiectul propune o schimbare de perspectiva si metodologie in analiza artei conceptuale, inteleasa atat ca ca fenomen istoric cat si ca atitudine artistica in sens general. Sub raport filosofic, proiectul vizeaza definirea esentei art-istorice a artei conceptuale prin intermediul calitatilor sale para-estetice si prin functia sa pregnant comunicationala. De asemenea, se urmareste o examinare ontologica a artei conceptuale, prin incadrarea sa intr-o filosofie a actiunii. Propunandu-si sa contureze un cadru filosofic explicativ pentru utilizarea actelor de limbaj in cadrul artei conceptuale, cercetarea de fata initiaza o investigatie a conditiilor socio-culturale de producere si receptare a artei conceptuale ca act de limbaj, a contextului institutional in care acestea au loc (lumea artei) si a consecintelor lor estetice.

The project proposes a shift in the perspectives and methodology of analyzing conceptual art, as a narrowly understood historical phenomenon and as an artistic attitude in a broader sense. Philosophically, the project intends to define the art-historical essence of conceptual art by means of its para-aesthetic features and its communicational function. It also adresses it ontologically by interpreting it in the framework of a philosophy of action. Aiming at providing an explanatory philosophical framework for the use of speech-acts in conceptual art, the present reseach initiates an investigation into the conditions of production and reception of conceptual art as speech-act, of their specific institutional context (the artworld) and of their aesthetic consequences.

Project director: Ph. D. Lecturer Cristian Nae

2. CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR ECOLOGICE IN DOMENIUL DESIGNULUI (THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH CONCERNING THE ECOLOGICAL MATERIALS IN DESIGN AREA) Grant CNCSIS – Program Idei – PN-II-ID-PCE-2007-1 (Cod 1226/2007)

Proiectul urmareste dezvoltarea cunoasterii prin cercetare pentru rezolvarea unor probleme complexe, de frontiera, cu o abordare interdisciplinara in domeniul ecodesignului. Avand in vedere faptul ca designul de produs este un factor hotarator si educativ pentru industria producatoare de bunuri de larg consum, in conditiile in care exista preocupari reale in lume legate de utilizarea materialelor ecologice, proiectul propune crearea unei baze de date necesare in proiectarea unor noi tipuri de bunuri de larg consum, din materiale ecologice, cu tehnologii al caror impact asupra mediului este mai putin daunator. Baza de date creata astfel va permite extinderea cunostintelor si cresterea capacitatii de cercetare, cu implicatii favorabile asupra competitivitatii internationale romanesti. Proiectul incurajeaza formarea cercetatorilor din domeniul designului care sa tina cont de importanta ecodesignului, sporind calitatea stiintifica a cercetarilor din acest domeniu. Teoretic designul se regaseste in toate activitatile, motiv pentru care proiectul va avea ca obiective studierea ecodesignului, materialelor, tehnologiilor, regulile de proiectare ale produselor ecologice, viata produselor, circuitul acestora in natura. Baza de date va fi creata in urma unor ample activitati de documentare, fiind vizate mai multe domenii de activitate, studii de caz, noi concepte de produse ecologice.
The project is intented to develop knoledge trough research, for solving complex edge problems, with an interdisciplinary, in the domain of ecodesign. Considering that retail design is a decisive and educative factor, for the retail industry, in the conditions in which there is a real concern worldwide on using the eco-frindly materials. The project is supposed to create a database needed to design new type of retail products, made out of eco-friendly materials, using technology that doesn’t harm the envoirment. The database thus created will allow extending knoledge and raise the research capacity, with favorable implications on romania international copetitivity. The project is intended to encourage the formation of design research that would consider the importance of ecodesign, rasing the scientific quality of the research in this domain. The design theoretically is present in all activities, that is why the project will studies ecodesign, materials, technologies, ecological products design rules, products life, and their cicle in natural invoirment. The database will be created following vaste documenting activities, in many domains, case studies, and new ecologycal products concepts.
Echipa de cercetatori antrenati in proiect: Conf. dr. ing. Pralea Jeni – Director proiect, Conf. univ. dr. Sficlea Magda Ligia, Lector univ. dr. Pop Monica, Asistent univ. Buraga Silviu, Prep. univ. Soltuz Elena.

3.CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ ŞI MONITORIZAREA UNOR MONUMENTE ÎN CURS DE RESTAURARE Program CEEX, Durata: 2005-2008

Institutia conducatoare INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA – INOE 2000 Bucuresti, director din partea Universităţii de Arte Iaşi, lector univ. dr. Octaviana Marincaş

4.RETEA FORMATIV-COLABORATIVA PENTRU CONCEPTIA ASISTATA BAZATA PE MANAGEMENTUL DURATEI DE VIATA A PRODUSELOR

Centrul Naţional de Management Programe – CNMP, Programul 4: Parteneriate în Domeniile Prioritare, Direcţia de cercetare 4, Tipul proiectului PC
Parteneri: Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iaşi, SC RETROM SA Paşcani, ADA Computers Bucureşti, Universitatea Ştefan Cel Mare Suceava, Universitate de Arte George Enescu Iaşi (director conf. dr. ing. Pralea Jeni)