Află mai multe despre programele pe care noi le oferim și cum să te înscrii pentru a deveni student la Facultatea de Arte Vizuale și Design din Iași.

Facultatea de Arte Vizuale și Design aparține ansamblului de trei facultăți integrate în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu”, instituţie publică de învăţământ artistic superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată în condiţiile legii, cu calificativul „Grad de încredere ridicat”, clasificată ca universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care
să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design este în categoria A în clasamentul naţional.
Este singura instituție de învățământ superior din România în topul QS Global World Ranking 2018 – domeniul Artă și Design.

Prezentare Video

 • Arte plastice (Pictură)

Programul de studii oferă studenților posibilitatea de cercetare și aprofundare a multiplelor planuri teoretice și practice necesare în procesul realizării unei opere picturale.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS, 5 ore
Desen 

Proba 2
tehnica specifică picturii, 50×70 cm
Compoziție

 • Arte plastice (Pictură) (în lb. Engleză)

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS,
Interviu online (Skype, Zoom, Teams), 15 min., în lb. engleză

Proba 2
eliminatorie, tehnica specifică picturii, 50×70 cm, 5 ore
Desen

Proba 3
practică, tehnica specifică picturii, 50×70 cm, 5 ore
Compoziție

Arte plastice (Sculptură)

Programul de studii are ca scop inițierea și dezvoltarea cunoștințelor studenților privind formele volumetrice, înțelegerea tehnicilor și tehnologiilor pentru sculptură, modelaj, turnătorie, modelarea metalelor și tehnici ceramice.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS, 5 ore
Desen

Proba 2,
tehnica specifică sculpturii, 50×70 cm sau tridimensional, 5 ore
Compoziție

Arte plastice – Grafică

Arte plastice (Grafică) formează specialiști pentru o arenă profesională extrem de competitivă: grafică publicitară, gravură, animație, gaming. Sunt constituite trei module de studiu: Grafică publicitară – se promovează un flux de creație pentru ilustrație și carte obiect, machetare tipografică, afișe; Grafică de șevalet – sunt dezvoltate investigații creative experimentale în domeniul gravurii, instalației, compozițiilor cu un accentuat caracter eseistic; Animație – sunt abordate tehnici de animație 3D (Autodesk Maya, Blender, SideFX Houdini, Cinema 4D-Maxon), animație 2D (Adobe Creative Suite) și gaming (Unity, Unreal Engine).

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS, în tehnici specifice graficii, 50x70cm, 5 ore
Compoziție

Proba 2
grup de obiecte; gips; model viu, dimensiuni 50x70cm, 5 ore
Desen

Arte plastice (Fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii)

Urmărind atât platforma conceptual artistică cât și cerințele producției publicitare, specializarea Fotografie, video, procesarea computerizată a imaginii are ca misiune să formeze specialiști capabili să realizeze produse de înaltă expresie artistică și calitate tehnică în domeniul imaginii vizuale.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS
Studiu fotografic pe o temă dată cu recuzita asigurată de universitate; candidatul are la dispoziție 15 min de gândire și 15 min. de realizare a imaginilor. Detalii găsiți în Ghidul admitantului Foto-Video.

Proba 2
Interviu + mapă cu lucrări + scrisoare de intenție atașată în mapă 

Mapa conține 20 fotografii tipărite în format aprox. A4, grupate astfel
A. 5 lucrări studiu portret din care una autoportret;
B. 5 lucrări fotoreportaj (în serie) sau fotografie documentară despre locul în care trăiește candidatul;
C. 3 studii de natură statică
D. 2 fotografii interpretate după 2 lucrări cunoscute din istoria fotografiei
E. 5 lucrări la alegerea candidatului (în mediul fotografic și/sau video în format .mpeg4). Imaginile din mapă vor fi predate și în format digital pe un DVD atașat la mapă.

Artă murală cu opțiunea Ceramică

Având ca fundament tradițiile zonale ale picturii murale religioase și ale decorațiilor murale ieșene, specializarea Artă murală are ca scop formarea de specialiști în următoarele domenii: decorații interioare, amenajări interioare, design de interior, pictură religioasă (murală sau pe lemn), intervenții în spațiul public prin decorații pavimentare sau parietale de exterior, creația de obiect ceramic (artistic sau de serie) etc.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS
Desen, probă practică, 5 ore.

Proba 2
Compoziție,
probă practică, 5 ore sau Interviu pe baza unei  mape de lucrări formată din 10-20 lucrări în genuri diferite, 15 min.

Design

Specializarea Design impune o ofertă educațională concepută pe trei direcții de asimilare a programei de învățământ: Design de produs, Graphic Design, Design ambiental, ce dispune de o bază materială de ultimă generație pentru toate grupele de studiu: gravator Laser, printer 3D, computere, planșete grafice Wacom, cutter plotter, imprimante laser, scanere, plotter etc.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS, 5 ore
Desen

Proba 2
Schiță de proiect
, probă practică, 6 ore .

Modă – Design vestimentar

La programul de studiu Modă – Design vestimentar, pe parcursul anilor de studiu, studenții primesc sprijin în dezvoltarea abilităților creative și practice necesare profesării în industria modei și în explorarea de noi idei și concepte în designul vestimentar și de accesorii. Urmând direcția de studiu Modă-Design vestimentar studenții învață să: utilizeze/aplice în procesul de creație teorii, elemente și principii de design, să înțeleagă sistemul complex al modei, să proiecteze colecții originale atât pentru piața locală cât și cea globală, să aleagă/identifice și să utilizeze tehnicile potrivite de construcție și modelare a propriilor proiecte și idei de vestimentații și accesorii.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS
Schițe rapide după grup de obiecte (set 3 desene a 15 min. fiecare), probă practică

Proba 2
Interviu pe baza unui portofoliu de lucrări
, specifice domeniului, prezentate comisiei în original. Tehnica este la alegere, dimensiunea A3, 10-20 lucrări.

Arte textile – Design textil

La specializarea Arte textile – Design textil, studenții experimentează valențele artistice ale materialelor textile și ale tehnicilor specifice, aplicabile atât pentru designul vestimentar cât și pentru decorațiunile interioare. Încurajăm creativitatea, originalitatea și libertatea de expresie în designul textil.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS
Schițe rapide după grup de obiecte (set 3 desene a 15 min. fiecare), probă practică.

Proba 2
Interviu pe baza unei mape de lucrări specifice domeniului
, prezentate comisiei în original. Mapa conține compoziții decorative min. 4 lucrări 50×70 cm) în tehnica tempera, acril, tehnici mixte și min. 4 desene.

Pedagogia artelor plastice și decorative

Specializarea Pedagogia artelor plastice și decorative are o serie de caracteristici distincte cum ar fi dezvoltarea capacităţii intelectuale și a abilităţilor practice care vor răspunde cerinţelor sociale din aria culturală. Această secţie formează specialişti, personalităţi complexe, teoreticieni sau artişti plastici capabili să participe la instruirea şi dezvoltarea ulterioară a viitoarelor generaţii.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS, 5 ore
Desen 

Proba 2
Compoziție,
5 ore

Conservare și Restaurare

Misiunea principală a specializării Conservare și restaurare este axată pe: pregătirea pentru activitatea de conservare și restaurarea operelor de artă; cunoașterea științifică a diferitelor domenii conexe conservării și restaurării operelor de artă; formarea unor personalități cu pregătire complexă, capabile să participe activ la supravegherea, conservarea și restaurarea operelor de artă care țin de patrimoniul cultural național și internațional; promovarea valorilor culturale ținând de specificul național.

Proba 1
eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS
Interviu prezentare orală timp 15 min. a formelor de învățământ parcurse, experienței culturale și intențiile artistice, diversele preocupări (care vizează tehnicile artisitce) în domeniul artelor și patrimoniului sau domenii adiacente.

Proba 2,
Culoare
– probă practică, 6 ore, reproducere după o imagine din istora artelor. Tehnică de realizare, la alegere: tempera, acuarelă, pastel sau tehnică  mixtă pe hârtie. Dimensiunea maximă a lucrării, 50×70 cm.

Istoria și Teoria artei

Specializarea Istoria şi teoria artei îşi propune să ofere o perspectivă enciclopedică, analitică şi aplicabilă asupra cunoaşterii, înţelegerii, criticii şi comunicării artelor vizuale.

Proba
Comisia va evalua scrisoarea de intenție, max. 2 pagini, depusă anterior la dosarul de înscriere.

Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere .

În sesiunea din luna iulie concursul se desfășoară după următorul calendar:

19-21 iulie 2023 înscrierea candidaților

26, 27 iulie 2023 susținerea probelor

În sesiunea din septembrie, pentru locurile rămase neocupate, concursul se desfășoară astfel:

7, 8 septembrie 2023 înscrierea candidaților

11, 12 septembrie 2023 susținerea probelor (evaluarea dosarelor candidatilor de către comisie)

Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere .

Ordin de ministru privind modificarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini.

Locuri libere pentru sesiunea a II-a în anul universitar 2023-2024

Locuri buget

CONSERVARE ȘI RESTAURARE, 1 loc

Locuri cu taxă

ARTE PLASTICE (PICTURĂ), 2 locuri

ARTE PLASTICE(SCULPTURĂ), 4 locuri

ARTĂ MURALĂ (CERAMICĂ), 4 locuri

ARTE TEXTILE – DESIGN TEXTI, 3 locuri

PEDAGOGIA ARTELOR  PLASTICE ŞI DECORATIVE, 3 locuri

CONSERVARE ȘI RESTAURARE, 4 locuri

Locuri români de pretutindeni

ARTĂ MURALĂ (CERAMICĂ), 2 locuri

ARTE TEXTILE – DESIGN TEXTIL, 1 loc

CONSERVARE ȘI RESTAURARE, 2 locuri

Documente necesare pentru înscriere, detaliate în metodologia de admitere :

 1. Cerere tip de înscriere;
 2. Certificatul de naştere copie color;
 3. Cerere tip de înscriere;
 4. Certificatul de naştere în copie color însoțit de original pentru a certifica conformitatea copiei cu originalul;
 5. Cartea de identitate în copie color alături de original pentru a certifica conformitatea copiei cu originalul;
 6. Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa de absolvent cu examen de bacalaureat, (în cazul candidaților înscriși și la altă facultate, se va prezenta o copie legalizată);
 7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare);
 8. Diploma de licenţă sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, însoțită de copie color;
 9. Adeverinţă medicală, eliberată de cabinetele şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin, medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul şi specializarea la care concurează. Candidaţii cu deficiențe și afecţiuni cronice vor prezenta și o adeverinţă medicală vizată de comisia medicală judeţeană de expertiză şcolară şi profesională, în care se va menţiona expres gradul deficienţelor;
 10. 4 fotografii tip buletin de identitate;
 11. Dovada plății taxei de înscriere în valoare de 200 lei pentru toate specializările, 100 lei pentru specializarea Istoria și Teoria artei;
 12. Cerere pentru scutirea taxei de înscriere la care se anexează documentele doveditoare.

Suplimentar, pentru ROMÂNII DE PRETUTINDENI  sunt necesare formularele descărcate de AICI. Datele generale și cadrul legislativ sunt descrise în pagina „Români de pretutindeni”.

*Elevii liceelor de specialitate (arte) care au obţinut în clasele a XI-a si a XII-a premiile I, II , III şi menţiune  la olimpiadele naţionale ale liceelor de artă sau la olimpiadele şcolare internaţionale de specialitate, recunoscute de Ministerul Educaţiei și Cercetării vor fi înscrişi pe locuri finanţate, fără examen de admitere, în funcţie de specializarea la care au obţinut distincţia. Lista olimpiadelor naţionale sau internaţionale se poate consulta pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, secţiunea învăţământ preuniversitar: https://www.edu.ro/olimpiade- si-concursuri

Scrisoarea de intenție
Portofoliul de lucrări

Suplimentar, pentru ROMÂNII DE PRETUTINDENI  sunt necesare formularele descărcate de aici.

Toate documentele se denumesc corespunzător și se anexează la un singur mesaj. Dacă acest lucru nu este posibil, se utilizează  google drive cu optiunea de acces la documente.

Documente:

Metodologia de admitere
Cerere înscriere [.doc]  [.pdf]
Declarație privind originalitatea portofoliului [.doc] [.pdf]

Conținut scrisoare de intenție pentru specializarea Arte textile-Design textil
Conținut scrisoare de intenție pentru specializarea Fotografie-videoprocesarea computerizata a imaginii
Ghid admitere Foto-Video
Specializarea Arte plastice (Pictură) (predare în limba Engleză)

Departamantul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează cursuri de pregătire pentru activitatea didactică pe durata studiilor universitare de licență, sub formă de modul opțional. Detalii suplimentare despre DPPD se găsesc aici.

Documente:

Detalii înscriere
Fișă de înscriere nivel I
Scrisoare de intenție
Acord GDPR
Contract de studii pentru nivel I

Valorile taxelor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi sunt reactualizate anual şi sunt stabilite în şedinţă de Senat. Tot Senatul universităţii este organismul de conducere care îşi rezervă dreptul de a modifica valorile taxelor pe parcursul unui an universitar.

Găsești aici toate tipurile de taxe, valabile în anul universitar curent, în funcție de domeniu și programul de studii.

Taxele de admitere și înmatriculare pentru sesiunile din anul 2023 se vor achita după cum urmează:

1. Prin virament bancar astfel:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din lași
Cont IBAN : R044TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal : 4540925

Explicații :
La explicație trebuie specificat obligatoriu tip taxa (scolarizareadmitere sau înmatriculare)denumirea facultății pe scurt (FAVD) și nume prenume student.
Exemplu : Taxa admitere, FAVD, Popescu Ion

2. La casieria universității din lași, str. Cuza Vodă nr. 29 astfel:

 • De luni pana joi in intervalul orar 8.30- 10.00 și 12.00 -15.00
 • Vineri în intervalul orar 8.30 – 10.00 și 12.00 – 13.00

Candidatii vor include în dosar dovada plății, indiferent de modalitatea de achitare a taxei.

Rezultatele sesiunii admitere Septembrie, 2023

Candidați admiși pe programe de studii [PDF]

Rezultatele sesiunii admitere Iulie, 2023

Candidați admiși pe programe de studii [PDF]

Arte plastice (Pictură) BUGET – TAXĂ
Arte plastice (Pictură) (în lb. Engleză)/Fine arts (Painting) BUGET
Arte plastice (Sculptură) BUGET
Arte plastice (Grafică) BUGET – TAXĂ
Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) BUGET – TAXĂ 
Artă murală (Ceramică) BUGET – TAXĂ
Modă-Design vestimentar BUGET – TAXĂ
Arte textile-Design textil BUGET
Pedagogia artelor plastice și decorative BUGET – TAXĂ
Design BUGET – TAXĂ
Conservare și Restaurare BUGET
Istoria și Teoria artei BUGET-TAXĂ

Candidați români de pretutindeni admiși  BUGET-TAXĂ

Candidați respinși

Pașii pe care îi urmezi după ce ai fost admis la studii

Candidații români declarați admiși pe locurile la buget sau taxă achită taxa de înmatriculare în anul I de studii, în perioada 3-5 august 2023. Cei care nu vor respecta acest termen, vor fi declaraţi retraşi, iar în locul lor vor fi înscrişi următorii candidaţi de pe listele de admitere.

Achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 150 lei se realizează la casieria din Strada Cuza Voda nr 29, Casa Bals, Etaj 1 sau în contul de Trezorerie a Universitatii, asemănător cu plata taxei de înscriere.

Candidații Români de pretutindeni declarați admiși nu achită taxa de înmatriculare dar completează obligatoriu Formularul de confirmare care va fi expediat în copie (scanat) la adresa de email secretariat.favd@unage.ro. Specifică numele și specializarea în conținutul mesajului.

Redistribuirea candidaților care nu au ocupat un loc la buget

Candidații respinși de la buget cu media de admitere minim 5 (cinci), în intervalul 3-5 august 2023, pot depune o cerere de opțiune pentru o specializare la care au rămas locuri, expediată prin email la adresa secretariat.favd@unage.ro sau direct la sediul nostru.

Acești candidați se redistribuie, în ordinea descrescătoare a mediilor, la specializările pentru care au optat, până la ocuparea locurilor.

Semnarea contractului de studii

În perioada 2 – 6 octombrie 2023, în funcție de specializare, studenții din anul I vor semna contractele de studii, inclusiv cele pentru înscrierea la cursurile Departamentului de Pregătire Psihopedagogică (pentru cei care urmăresc să parcurgă o carieră didactică). Contractele semnate se depun la secretariatul facultății, confom programării anunțate.

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Str. Sărărie 189, 700451, Iaşi
Tel: 0751 511 296

Irina Ostafie, Mihaela Bădărău, Teodora Diaconu – Secretar facultate
E-mail: secretariat.favd@unage.ro, secretariat.favd@gmail.com, favd@arteiasi. ro