Admiterea la studii pentru ciclul de master aferent programelor de studii ale Facultății de Teatru.

Perioada de confirmare a locurilor: 11-14 septembrie 2023, intre orele 11-13.

Toți candidații declarați ADMISI vor plăti taxa de înmatriculare de 150 lei (la casieria din Strada Cuza Voda nr 29, Casa Bals, Etaj 1 sau in contul de trezorerie a Universitatii) și vor completa contractul de studii și anexa la contract pentru DPPD (in 2 exemplare), pe care îl vor depune la Secretariatul Facultății de Teatru.

Proba 1 – sesiunea septembrie 2023

Catalog Intrare Management si Antreprenoriat Artistic

Catalog Intrare Teatru Aplicat

 

Practica activitäții pedagogice ne-a demonstrat de-a lungul anilor cä marea majoritate a studenților descoperä abia în ultimul an de studii, când încep pregätirile temeinice pentru lucrarea de licențä, gustul și interesul pentru cercetarea complexä a fenomenului teatral, gustul și dorința de a analiza în profunzime întrepätrunderea elementelor componente ale artei scenice ca artä de sintezä. Acest detaliu ne-a fäcut sä gândim la importanța cursurilor de Masterat — în cadrul Facultății de Teatru — care sä aibä ca tematicä: Arta spectacolului.

Studiile universitare de Masterat se caracterizeazä prin:

Programul de studii: Artele spectacolului – cursuri de zi cu durata de 2 ani, 120 de credite.

 • duratä de studii de 2 ani (4 semestre);
 • finalizare prin examen de disertație, care conferä dreptul legal de înscriere la doctorat și de a profesa în învätämântul universitar.

Programul de studii: Management si Antreprenoriat artistic – cursuri de zi cu durata de 2 ani, 120 de credite.

 • duratä de studii de 2 ani (4 semestre);
 • finalizare prin examen de disertație, care conferä dreptul legal de înscriere la doctorat și de a profesa în învätämântul universitar.

Programul de studii: Teatru Aplicat – cursuri de zi cu durata de 2 ani, 120 de credite.

 • duratä de studii de 2 ani (4 semestre);
 • finalizare prin examen de disertație, care conferä dreptul legal de înscriere la doctorat și de a profesa în învätämântul universitar.

 

ARTELE SPECTACOLULUI 

Programul de studii Artele Spectacolului  reprezintă cursuri de zi cu durata de 2 ani, 120 de credite, iar finalizarea lor se face prin examen de disertație, care conferă dreptul legal de înscriere la doctorat și de a profesa în învătământul universitar.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii masteral ARTELE SPECTACOLULUI, conform COR, sunt Director de creaţie – 265432 și Consultant artistic – 265401.

Concursul de admitere pentru Studii de Masterat, programul de studiu Artele Spectacolului, constă în următoarele probe:

Proba 1, eliminatorie
Proiect de creaţie artistică redactat anterior.

Textul scris al proiectului, redactat în Times New Roman, corp 14, format A4, la 1,5 rânduri, va avea cel mult 3 pagini.
Proiectul va avea următoarea structură: scopul proiectului, etapele de desfăşurare, partea aplicativă sau experimentală.

Proba 2, Probă orală
Interviu pe baza proiectului de creaţie artistică/cercetare ştiinţifică/activitate didactică, redactat anterior.

MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT ARTISTIC

Programul de studii reprezintă cursuri cu frecventa pe durata a 2 ani, 120 de credite și se finalizează prin examen de disertație, care conferă dreptul legal de înscriere la doctorat și de a profesa în învătământul universitar. Programul se adresează persoanelor implicate în diverse sfere de activitate ale domeniului cultural, absolvenților ce posedă deja o diplomă universitară sau tinerilor profesioniști din domeniul cultural din întreaga Regiune de Nord-Est a României, din Republica Moldova și Bucovina de Nord. Programul de studiu are ca scop oferirea informației practice, teoretice și conceptuale cu privire la managementul si antreprenoriatul artistic, furnizându-le celor interesați, instrumente de analiză teoretică și operațională necesare pentru dezvoltarea afacerilor cultural-artistice. Elementele esențiale ale programului sunt: echilibrul între cunostințele teoretice, conceptuale și cele practice, însușirea tehnicilor și metodelor de management cultural-artistic, multidisciplinaritatea și accentul pe dezvoltarea spiritului antreprenorial al masteranzilor.

Calificarea ce poate fi obținută la absolvirea programului de studii masteral MANAGEMENT ŞI ANTREPRENORIAT ARTISTIC, conform COR, este Organizator producţie – 265433.

Concursul de admitere pentru Studii de Masterat, programul de studiu Management și Antreprenoriat Artistic, constă în următoarele probe:

Proba 1, eliminatorie
Proiect personal de cercetare redactat anterior.

Textul scris al proiectului, redactat în Times New Roman, corp 14, format A4, la 1,5 rânduri, va avea cel mult 3 pagini, însoțit de CV-ul candidatului.
Proiectul va avea următoarea structură: scopul proiectului, etapele de desfăşurare, partea aplicativă sau experimentală.

Proba 2, Probă orală, interviu
Candidaţii vor răspunde întrebărilor membrilor comisiei de admitere referitoare la modul în care imaginează dimensiunea economică a culturii în regiunea în care activează.

TEATRU APLICAT

 în curs de încadrare în domeniu

Orar Înscriere

Înscrierile pentru sesiunea a doua de admitere la Masterat vor avea loc în perioada 04-05 septembrie 2023, între orele 09:00-14:00.

În Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului concursul de admitere pentru anul I studii universitare de masterat se desfăşoară după următorul calendar:

Înscrierile pentru sesiunea de admitere la Masterat vor fi în perioada 17-19 iulie, orele 09-14.

Perioadă înscrieri: 17 – 19 iulie 2023 (prima sesiune); 4 – 5 septembrie 2023 (a doua sesiune).

Susţinerea probelor: 20 – 22 iulie 2023 (prima sesiune); 6 – 8 septembrie 2023 (a doua sesiune).

Metodologie admitere studii masterat 2023 [pdf]

Studii universitare de MASTERAT

Pentru sesiunea a doua, numărul locurilor bugetate este:

 1. MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT ARTISTIC – 4 locuri
 2. TEATRU APLICAT – 5 locuri

Numărul locurilor cu taxă este:

 • 5 locuri

 


– numărul locurilor bugetate este de:

 • 26 locuri pentru cetăţeni români
 • 3 locuri pentru românii de pretutindeni (1 cu bursă, 2 locuri fără bursă)

 

 1. ARTELE SPECTACOLULUI – 5A+5P+5C
 2. MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT ARTISTIC – 6
 3. TEATRU APLICAT – 5

 

Numărul locurilor cu taxă aprobate de Senatul Universității de Arte „George Enescu” Iaşi este:

 • 5 locuri

 

Documente necesare pentru înscriere sunt detaliate în metodologia de admitere :

Taxa de înscriere este de 100 RON. Pentru candidații care se înscriu la mai multe specializări în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, aceasta se plăteşte o singură dată. În cazul în care candidatul se retrage din concurs, nu se returnează.

Valorile taxelor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi sunt reactualizate anual şi sunt stabilite în şedinţă de Senat. Tot Senatul universităţii este organismul de conducere care îşi rezervă dreptul de a modifica valorile taxelor pe parcursul unui an universitar.

Taxele de admitere și înmatriculare pentru sesiunile din anul 2023 se vor achita după cum urmează:

1. Prin virament bancar astfel:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din lași
Cont IBAN : R044TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal : 4540925

Explicații :
La explicație trebuie specificat obligatoriu tip taxa (scolarizareadmitere sau înmatriculare)denumirea facultatii pe scurt, (FICSMT, FT, FAVD) si nume prenume student.
Exemplu : Taxa admitere, FICSMT, Popescu Ion

2. La casieria universității din lași, str. Cuza Vodă nr. 29 astfel:

 • De luni pana joi in intervalul orar 8.30- 10.00 și 12.00 -15.00
 • Vineri în intervalul orar 8.30 – 10.00 și 12.00 – 13.00

Candidatii vor include în dosar dovada plății, indiferent de modalitatea de achitare a taxei.

Perioada de confirmare 11-14 septembrie 2023, intre orele 11-13.

Rezultate Finale – sesiunea Septembrie:

Rezultate Proba 1 (eliminatorie) – sesiunea Septembrie:

Rezultate finale:

Management si Antreprenoriat Artistic: Admisi buget | Admisi taxa | Respinsi buget

Artele Spectacolului: Admisi buget RedistribuireAdmisi buget | Admisi pe loc de Moldovean Bursier | Respinsi buget

Rezultate Proba 1 (eliminatorie):

Facultatea de Teatru

Str. Costache Negruzzi 7-9, 700126, Iaşi
Tel: 0232 212 548, Fax: 0232 216 637

Iolanda Filip Emilian – Secretar facultate
E-mail: secretariat.teatru@unage.ro